Faktum är dock att uppskjuten skatt är svårt. Områden där man absolut måste söka experthjälp är: Avdragsgill goodwill vid förvärv; Utländska filialer; Avräkningsbara skatter; Köp av bolag med underskottsavdrag; Det kan bli rejält fel i bokslutet – och stundtals även besvärande lätt i plånboken – om misstag begås för dylika frågor.

6175

Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter: 83-3,3: 137-5,5: Utilized non-capitalized loss carry-forwards: Utnyttjade ej aktiverade underskottsavdrag: 0: 0,0: 8-0,3: Tax attributable to previous years: Skatt hänförlig till tidigare år-12: 0,5-2: 0,1: Changed tax rates: Förändrade skattesatser – –-38: 1,5 Vanliga fallgropar i arbetet med årsredovisning enligt K3; Fördjupad och praktisk kunskap om svårare områden, framför allt intäkter, komponentavskrivning, leasing, uppskjuten skatt, förvärvsanalys och finansiella instrument; Tips inför deklarationen kopplat till redovisning av uppskjuten skatt Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-25,7%-24 702 783-21,2%-20 008 362: Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultat-förs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anlägg-ningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

  1. Nada akupunktur forskning
  2. Hur far jag henne intresserad igen

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Samtliga företag och koncerner som tillämpar K3 ska redovisa uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar. Med andra ord, det finns inget undantag för mindre företag att undvika att redovisa uppskjuten skatt för att man tillämpar K3 frivilligt. Det här hittar du i K3 punkt 29.19.

2 419 340. 80. Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar. 1 732. 875.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  2 419 340. 80. Finansiella anläggningstillgångar.

Total aktuell skattekostnad. –3 093. –2 941. –71. –120. Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687. –1 704. 618. –1 361.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisad inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Göteborg Energi Backa AB Org.nr 556550-2043 8 (16) Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 8 jun 2018 Regeringen har i en proposition lämnat förslag till nya skatteregler bland annat återförs eller när underskottsavdrag respektive skattemässiga avdrag på omvärdering av uppskjuten skatt tas i den period beslutet fatt (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Utnyttjat underskottsavdrag utan motsvarande uppskjuten skattefordran. 6 227. 3 210.

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Bland annat ska det för läsaren vara möjligt att utvärdera karaktären på och den finansiella effekten av aktuell skatt och uppskjuten skatt till följd av redovisade transaktioner och andra händelser. Upplysning ska lämnas om väsentliga temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag, inklusive belopp som påverkar den uppskjutna skattefordran eller uppskjutna skatteskulden, se p. 29.35. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt. En ny not för Aktuell och uppskjuten skatt har tillkommit till raden Skatt på årets resultat.
Grepp i brottning

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Övriga Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. 596. 666.

Rättserien Rättserien Redovisa Uppskjuten skattefordran Värdet av den uppskjutna skatten på underskottsavdrag i Sverige som inte redovisades som tillgång per 2017-12-31 på grund av osäkerhet i avdragsrätten för underskotten uppgick till 137 Mkr. För den norska verksamheten kvarstår en osäkerhet kring det framtida utnyttjandet av underskottsavdrag uppgående till … Omvärdering av redovisade värden av uppskjutna skatter: 83-3,3: 137-5,5: Utilized non-capitalized loss carry-forwards: Utnyttjade ej aktiverade underskottsavdrag: 0: 0,0: 8-0,3: Tax attributable to previous years: Skatt hänförlig till tidigare år-12: 0,5-2: 0,1: Changed tax rates: Förändrade skattesatser – –-38: 1,5 Ej redovisade uppskjutna skattefordringar. Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig … Uppskjuten skatt underskottsavdrag 4 051 5 792 2 911 5 244 Summa -8 741 -9 936 -7 846 -10 743 Redovisat resultat före skatt 36 555 36 547 32 366 40 854 Skatt beräknad enligt gällande skattesats 21,4 % -7 823 -7 821 -6 926 -8 743 Resultat före skatt-11-162: Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (22%) 2: 36: Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag: 0-1: Ej avdragsgilla kostnader-3-28: Ej skattepliktiga intäkter: 0: 0: Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-9-12: Skatt hänförlig till tidigare Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen.
Max temp


Beslut om sänkt bolagsskatt påverkar företagens redovisning av uppskjuten skatt på temporära skillnader och underskottsavdrag, oavsett om K3 eller IFRS tillämpas. Skulle riksdagen fatta beslut om sänkt bolagsskatt under juni 2018, kan redovisningen av uppskjutna skatter påverkas redan i kvartalsrapportering per Q2 eller i halvårsrapporteringen

I sådana fall redovisas även skatteffekten i eget kapital. Intäkter.