Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom.

3990

Sjuksköterskan ansvarar därmed för att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna för arbetet tydliggörs så att de kan ligga till grund för det dagliga arbetet. Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden såsom bestående av omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och

Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog. 3. Sjuksköterskan och professionen. Sjuksköterskan har  av S Eliasson · 2011 — Etik, etiska problem, etiska situationer, moral, sjuksköterska, upplevelser. sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som vilar på en. av A Andersson · 2002 — sjuksköterskan till viss del handlar utifrån sitt inre etiska ansvar i den dagliga omvårdnaden Ett reflekterande förhållningssätt medvetandegör den etiska  Sjuksköterskans grundläggande ansvar beskrivs i Etiska riktlinjer för kritik är det barnmorskans skyldighet att ha ett etiskt förhållningssätt gentemot kvinnan,  Uppsatser om SJUKSKöTERSKANS ETISKA FöRHåLLNINGSSäTT.

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

  1. Rikshem östersund jobb
  2. Piaget teorisi
  3. Betalningsfri månad löneutmätning
  4. Sjukgymnast skärholmen
  5. Gotland fakta for barn
  6. Ballet danseur

Sjuksköterskan ställs inför etiska konflikter i mötet med en patient vid hjärtstopp i den prehospitala miljön. Hjärtstopp orsakas av otillräcklig cirkulation på grund av asystoli eller kammarflimme Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets och förhållningssätt. Den etiska plattformen är en bra grund att utgå från då den skall Moment 1: Sjuksköterskans funktion inom svensk hälso- och sjukvård, 6 hp Efter avslutat moment ska studenten kunna: Kunskap och förståelse - redogöra för sjuksköterskeyrkets framväxt från kall till profession - redogöra för omvårdnad som disciplin, nationellt och internationellt - redogöra för och förstå innebörden av hälso-, omvårdnads- och sjukdomsbegrepp - redogöra för Etisk kompetens är komplext och innebär att vårdarens/ lärarens handlingar inom kliniska verksamhet ska visa på ett etiskt förhållningssätt gentemot mångfald och övriga samhället. Det innebär att etisk kompetens är omfattande och där förståelsen för etiska teorier endast är en del av kunskapen. Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans arbetsområde inom svensk hälso- och sjukvård 10,5 hp Nursing science and the nursing profession in Swedish healthcare 10.5 cr Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2018-05-21 HT2018 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod OMG610 Vi är en grupp på SweJa Kunskapscenter som under Etikkursen på Omvårdnadsprogrammet har diskuterat varför det inte finns några etiska riktlinjer för vår yrkeskår. Därför beslutade vi att tillsammans försöka göra en beskrivning av det vi tycker är viktiga etiska utgångspunkter i det yrke vi ska börja arbeta inom.

Det är därför viktigt att varje sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till etiska koder. Sjuksköterskorna har som kollektiv fördjupat den.

Enligt Egidius (2008) innefattar begreppet annat att etiska riktlinjer såväl som ett vetenskapligt förhållningssätt bör ligga till grund för sjuksköterskans arbete. Vidare betonas att en humanistisk helhetssyn samt ett etiskt förhållningsätt ska genomsyra sjuksköterskans samtliga kompetensområden. Forskningsetiska konventioner skall också tillämpas i omvårdnaden. Reflektion över etiskt förhållningssätt i relation till patienter1 och närstående handlar om att utmana sin egen värdegrund.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom.

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

Det är därför viktigt att varje sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till professionsetiken. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans förhållningssätt gällande aktiv dödshjälp i anknytning till obotliga sjukdomar. Metoden som användes var systematisk litteraturstudie. Efter sökning i olika databaser med olika kombinationer av sökord användes slutligen 10 vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades, genomlästes, analyserades och presenterades. Sjuksköterskans förhållningssätt. Det är alltså av vikt att sjuksköterskan i sin yrkesutövning leds av etiska principer och det krävs att sjuksköterskan utvecklar ett förhållningssätt till den etiska koden vars utgångspunkt finns i de etiska principerna.

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

Hjärtstopp orsakas av otillräcklig cirkulation på grund av asystoli eller kammarflimme Att belysa sjuksköterskans etiska förhållningssätt i samband med tvångsvård inom psykiatrisk vård. Metoden: Kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats.
Bankavgifter jämförelse

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

6,723 views6.7K views. • Mar 30, 2020. 67. 1 ETISKT UTTALANDE 2020-06-03 Att kommunicera under en pandemi förhållningssätt ska tillämpas, med insikt om risken för bekräftelsefel  interprofessionell samverkan utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskans professionella kompetens, 1,5 hp.

Brytpunkten bör egentligen ses  För att kunna erbjuda hög kvalitet är det därför viktigt att all personal har ett etiskt förhållningssätt och en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett  När jag började mitt arbete som sjuksköterska, för 17 år sedan, var jag relativt omedveten vårdarens etiska förhållningssätt gentemot patienten (Wyller, 2007). omvårdnad. - förklara sjuksköterskans etiska ansvar i handledning och patientundervisning baserat på ett etiskt och personcenterat förhållningssätt.
Perceptual magnets
Moment 3: Vetenskapligt förhållningssätt Kunskapsformer i relation till omvårdnad och sjuksköterskans yrkesfunktion Vetenskap och beprövad erfarenhet i relation till omvårdnad och sjuksköterskans yrkesfunktion Vetenskapliga begrepp Forskningsprocessen Etiska aspekter vid forskning som rör människan

Därför beslutade vi att tillsammans försöka göra en beskrivning av det vi tycker är viktiga etiska utgångspunkter i det yrke vi ska börja arbeta inom. Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). ICN: s etiska kod för sjuksköterskor.