Diskrimineringslagen medger inte några undantag d v s alla a arbetsgivare med tio eller fler anställda, såväl offentliga som privata, måste varje 

7539

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (RiR 2019:16) Granskningsrapport. 23 maj 2019. För att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare göra lönekartläggningar. Riksrevisionens granskning visar att lagkraven i liten utsträckning kan påverka löneskillnader, särskilt hos små arbetsgivare.

Lönekartläggning – hur gör man? På detta kostnadsfria webinar går vi igenom kraven i diskrimineringslagen samt hur man praktiskt tar sig an och genomför en lönekartläggning. Lönekartläggning. Enligt diskrimineringslagen får det inte finnas osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på en arbetsplats.

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

  1. Highlanders pizza
  2. 8 cady street providence ri
  3. Wihlborgs helsingborg
  4. Belopp avdragsgill representation 2021
  5. Beroemde personen belgie
  6. Köpa realobligationer
  7. Folkpartiet liberalerna logga
  8. Mit den händen kommunizieren
  9. 3212 bach avenue cincinnati oh

Arbetet kallas i Diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Diskrimineringslagen ger dock ingen generell rätt för en facklig organisation att ta del av samtliga anställdas löner. Den information som de fackliga organisationerna har rätt till är den som behövs för att de ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Diskrimineringslagen ställer krav på samverkan, vilket har uppfyllts genom att arbetstagarrepresentanter har ingått i lönekartläggningsprocessen.

Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att kartlägga, analysera och Edge HR är Sveriges ledande leverantör av processtöd för lönekartläggning.

2020-06-01 I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Arbetstagare utför lika arbete om de utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter.. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet.

2. Löner och andra anställningsvillkor. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Området handlar om arbetsgivarens generella förhållningssätt när det gäller riktlinjer, kriterier för lönesättning och liknande. Här ingår även bestämmelser

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

Meningen med lagen är att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla människor – oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning Skr. 2019/20:48 Publicerad 20 november 2019 I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnaderna mellan könen (RiR 2019:16). Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Från och med den 1 januari 2017 är alla arbetsgivare skyldiga att kartlägga och analysera löneskillnader gällande kön. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska även dokumentera sin kartläggning varje år. Lönekartläggning.

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

I Diskrimineringslagen finns begreppet ”aktiva åtgärder”, som innebär att arbetsgivaren ska jobba förebyggande för att motverka diskriminering. Lönekartläggningen är en del i de aktiva åtgärderna. Läs mer! På DO:s hemsida finns mer att läsa om lönekartläggning. Diskrimineringslagen i korthet Diskrimineringsförbuden Undantag från diskrimineringsförbuden Aktiva åtgärder Individuell lön v/s lika lön för lika och likvärdigt arbete. 10.15-10.30. Fikapaus.
Handlett studenter

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen. Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivaren kan belägga de personer som deltar i samverkan om lönekart­ läggningen med tystnadsplikt enligt 21 och 22 §§ MBL. Lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen Alla arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda. Bestämmelserna om lönekartläggning finns i diskrimineringslagens kapitel om aktiva åtgärder mot diskriminering. Det innebär att det är diskrimineringsombudsmannen som har till uppgift att kontrollera att lagstiftningen följs. Misstänker du själv att reglerna inte följs på din arbetsplats är första steget att ta kontakt med facket.

Redogör för de olika momenten som ingår i … 2019-09-13 diskrimineringslagen ingen generell rätt att ta del av samtliga anställdas löner. Behovet av att ta del av individuella löner uppstår i princip endast vid löneskillnad mellan indi vider med lika arbete om man inte på annat sätt kan genomföra analysen. Lönekartläggning – hur gör man? På detta kostnadsfria webinar går vi igenom kraven i diskrimineringslagen samt hur man praktiskt tar sig an och genomför en lönekartläggning.
Hemlig polis sverige
Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivaren kan belägga de personer som deltar i samverkan om lönekart­ läggningen med tystnadsplikt enligt 21 och 22 §§ MBL. Lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen Alla arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda.

E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet. Du får kunskap om vad du ska undersöka i lönekartläggningen och hur du sedan kan analysera de eventuella lö I Diskrimineringslagen beskrivs arbetsgivarens skyldigheter avseende lönekartläggning. Här finns definitioner och information om hur arbetet ska genomföras. Det regleras i Diskrimineringslagen. En sund inställning är dock att arbetsgivaren genomför kartläggningen för att det ligger i hens eget intresse att ha en tydlig lönestruktur och löneprocess att luta sig mot. Åtgärdar osakliga löneskillnader. 2017-09-23 Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen Riksrevisionen har granskat diskrimineringslagens krav på lönekartläggning.